Available courses

Cursul „Marketig european şi international: perspectiva IMM Prezenta disciplină este predată tocmai în contextul interesului deosebit pe care-l suscită această nouă specializare a marketingului contemporan, în cadrul învăţământului postuniversitar, al cercetării ştiinţifice de profil, precum şi în rândul oamenilor de afaceri şi al specialiştilor din cadrul firmelor moldoveneşti interesate să se implice în tranzacţii cu Uniunea Europeană.

Constituindu-se ca o nouă disciplină contemporană, marcantă, în cadrul treptelor superioare ale învăţământului economic şi politic postuniversitar - de masterat şi de doctorat - euromarketingul are multiple şi profunde legături cu alte discipline de profil: economia mondială, comerţul internaţional, economia integrării europene, economia europeană, dreptul comunitar, cercetarea în marketingul internaţional ş.a. în acest fel, prin însuşirea prealabilă a cunoştinţelor necesare de la aceste discipline, problematica euromarketingului va fi mult mai uşor asimilată şi aprofundată.


Cursul Strategic Marketing Management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii este elucidarea  tuturor aspectelor ale strategic marketing managementul orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii, cererii şi ofertei în aceste activităţi, studierii pieţei, analizei segmentelor respective, în baza criteriilor concurenţiale, elaborării planurilor, programelor şi strategiilor dezvoltării corporative şi de crearea valorii, diagnosticului economic, şi dezvoltarea competenţelor privind realizarea strategiilor şi programelor privind strategic marketing managementul orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii.


Cursul este axat pe studiul ansamblului de noţiuni fundamentale care definesc obiectul, sfera de cuprindere şi metoda contabilităţii, furnizând informaţii cu privire la patrimoniul entităţii economice ca obiect de studiu al contabilităţii. Scopul unităţii de curs este elucidarea  noţiunilor de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, rezultat financiar, raport financiar; prezentarea metodologiei reflectării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico – financiare avute loc în cadrul entităţii economice, în vederea însuşirii de către studenţi a abilităţilor de întocmire corectă a documentelor contabile aferente principalelor operaţiuni economice; aplicarea metodelor contabilităţii pentru înregistrarea modificărilor ce pot surveni în patrimoniul entităţii economice în urma diferitor operaţiuni economice; precum şi dezvoltarea competenţelor privind realizarea analizelor unor situaţii practice din domeniul evidenţei contabile şi exprimarea opiniilor privind enunţurile cu conţinut contabil.


Cursul Studii comparate: politici, reforme si tendinte în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere) se axează pe studiul comparativ al ansamblului de reglementări generale, politici guvernamentale, reforme naționale și tendințe internaționale, precum și particularitățile specifice privind managementul și antreprenoriatului. Scopul unităţii de curs este dezvoltarea din perspectiva multidisciplinară a aptitudinilor creative şi a deprinderilor practice la masteranzi la capitolul modului de gestionare a afacerii și a relațiilor publice în piețele internaționale. Totodată, acestea luate în ansamblu să permită masteranzilor să ocupe locuri de muncă care necesită astfel de cunoștințe și/sau să continue studiile la următoarea etapă – Ciclul III – Doctorat.


Shopper Marketingul este o necesitate și a devenit aproape obligatorie integrarea sa într-un mod inteligent în planul de activități de marketing al oricărui producător. Cursul este destinat programului de master: „Business Management și Antreprenoriat” in cadrul facultatii de Stiințe Economice și se axeaza pe studiul Shopper marketingului, care este un concept recent și a câștigat importanță și atenție în rândul managerilor și cercetătorilor. Datorită tinereții sale și creșterii relevanței, scopul acestei lucrări este de a analiza, clasifica, compila și analiza cunoștințele existente privind marketingul cumpărătorilor. Obiectivele cursului: formarea unui sistem unificat de termeni și concepte; studierea, analiză și dezvoltare practică a instrumentelor de marketing destinate cumpărătorilor; dezvoltarea de instrumente pentru evaluarea pro și post-eficacitate.

Conţinutul succint al cursului: Shopper Marketing: mecanizme și instrumente de bază. Comunicări de marketing: obiective, relație cu obiectivele de vânzare. Specificul evenimentelor promoționale axate pe cumpărători.  Tipuri de instrumente. Analiza instrumentelor. Alegerea instrumentelor bazate pe ciclul de viață al produsului / mărcii.  Tehnici de lucru și specificul utilizării lor. Criterii pentru evaluarea eficacității: evaluarea eficienței și a post-eficienței. Analizarea erorilor commune. O abordare creativă a formării unui set de instrumente, studiul „mecanicii” evenimentelor. Programe comune cu parteneri: criterii pentru selectarea partenerilor, revizuirea programelor comune implementate, abordări pentru evaluarea eficienței acestor programe. Buget, abordări pentru formarea și / sau elaborarea bugetului. Structura de implementare. Specificul interacțiunii cu agențiile BTL: briefing, selecția agenției, instruirea personalului promoțional, opțiuni de control și forme de control.

Acest curs examinează aspectele teoretice și practice ale formării unui mecanism de management creativ: formarea gândirii strategice și operaționale, procesul de management strategic, aspectele tehnologice ale procesului decizional strategic în condiții de incertitudine, dezvoltarea strategiilor de dezvoltare și concurența bazată pe managementul creativ. Designul astăzi este un instrument strategic puternic care permite diferențierea unei companii de concurenți prin socializarea afacerii și a produselor și serviciilor inovatoare orientate către oameni. Acest curs examinează materialele din domeniul dezvoltării integrate a afacerilor și al publicului, mărcii și comunicațiilor, oferă o viziune holistică asupra interacțiunii dintre design, tehnologie, management, marketing și analiză.

Conţinutul succint al cursului: Introducere în economia creativă și antreprenoriat. Rolul sprijinului de stat în stimularea dezvoltării industriilor creative la nivel național. Principii și tehnici de organizare a muncii în grup în termeni de management creativ. Metode de integrare în managementul creativ. Design și inovare. Gândirea  ca un proces.  Marea Britanie / Germania / Elveția / Olanda  - experiență în creativitatea. Rolul IT în dezvoltarea mediului urban și atractivitatea economică a regiunii. Managementul proiectării. Proiectare și inovație. Proiectarea gândirii ca process. Proiectarea și inovarea serviciilor. Industrii creative. Design gândire. Principii de bază și metode de măsurare a industriilor creative. Cartografierea industriilor creative ca proiect: instrumente de analiză și evaluare. Industrii creative. Afaceri de film. Muzica. Moda. Publicitate. Jocuri pe calculator. Muzee. Galerie. Arhitectura. Design. Teatru. Editare Marketing cultural.

Disciplina „Fundamentele marketingului” se referă la partea de bază a ciclului profesional.

Rolul marketingului în dezvoltarea economică a unei țări este determinat de activitățile unei companii care implementează de fapt conceptul de marketing în practică. Într-o economie de piață, este necesar să vizăm toate activitățile întreprinderii pentru a răspunde nevoilor cererii clienților, adică trecerea la muncă în condiții de marketing. Bazele marketingului sunt dedicate studierii elementelor de bază ale acestei activități. Marketingul este un curs de pregătire integral și obligatoriu pentru economiști și manageri. Managementul întreprinderilor bazat pe conceptul de marketing are o importanță deosebită pentru întreprinderile producătoare de materii prime. Aceasta se datorează independenței crescute a întreprinderilor miniere în condițiile dezvoltării unei economii de piață, intensificării activității economice străine. Studiul disciplinei ar trebui să contribuie la formarea noilor gândiri economice în rândul studenților.

 Scopul disciplinei:  să ofere elevilor cunoștințe de bază în domeniul teoriei și practicilor de marketing, ca concept modern al managementului companiei.

Obiectivele disciplinei sunt: dezvoltarea culturii gândirii economice a elevilor; cunoașterea și consolidarea cunoștințelor referitoare la aparatul conceptual de marketing ca știință, concepte moderne; studiul ideilor de marketing ca filosofie și instrumente ale antreprenoriatului; dezvoltarea capacității elevilor de a utiliza cu abilitate cunoștințele dobândite în aplicarea practică a marketingului strategic și practic.


Cursul „Managementul în condiții de risc și criză” este îndreptat spre cunoaşterea de către studenţi a tipurilor de riscuri care pot apărea în activitatea antreprenorială, examinarea metodelor de evaluare a lor, a formelor de reducere şi de gestiune.

Totodată, studenţii vor avea posibilitatea să identifice și să analizeze impactul diferitor tipuri de riscuri în economie și companie, să demonstreze înţelegerea şi cunoaşterea metodelor gestionării riscului, etapelor şi procedeelor  acestui proces, să determine nivelul riscurilor în afaceri utilizînd metoda cantitativă de evaluare a riscului, metode cantitative ca: statistic, oportunității cheltuielilor, expert în condiţiile schimbătoare ale mediului economic internaţional, să exerseze în alcătuirea contractelor de afaceri luându-se în seama toate tipurile de risc, reducându-le prin clauzele contractuale.

După studierea cursului dat studenţii vor avea cunoştinţe teoretice adecvate în acest domeniu şi vor poseda aptitudini practice atât în evaluarea riscurilor cât şi în gestiunea eficientă a lor.